Anidometodiken Anido projektstyrning bygger på AnidometodikenEn framgångsrik projektverksamhet kännetecknas av bra utvecklingsverktyg och metodstöd. Organisationer som arbetar med projekt som utvecklingsform vinner mycket på att skapa stabila miljöer och verksamhetsformer för sina projekt. Metodstöd ger en grundläggande utvecklings- och genomförandestruktur samtidigt som användandet kan ge tid och kraft för mer strategiskt arbete omkring projekt.

Bra projekt startar redan på idéstadiet med väl genomtänkta syfte och mål som utgår från organisationens strategiska målbilder. Under utvecklingsfasen behövs tydliga referenspunkter för vad som är viktigt att fokusera på under projektets fortlevnad. I genomförandefasen är det viktigt att kunna följa upp och styra utifrån olika kriterier. I avslutningsfasen ska mål följas upp och de nyttor som projektet skapar ska främja verksamheten. Anidometodiken är ett nytt sätt att ta sig an projekt. Vår sammansättning och vårt arbetssätt innebär ett helhetstänkande som vi anser ska vara ledstjärna i projektutvecklingen.

Anidometodiken används som struktur för att definiera, planer, leda och följa upp projektverksamhet. Metodiken kan användas för alla tänkbara projekttyper med olika målsättningar, innehåll, verksamhetsinriktning; liksom på alla tänkbara organisationer som arbetar i projektform.